Orientering om indskyder- og investorgarantiordning

Som kunde i banken er du primært dækket af de svenske indskyder- og investorgarantiordninger, der administreres af Riksgälden. Som supplement til de svenske ordninger har banken tilsluttet sig Garantiformuen i Danmark, da Garantiformuen i enkelte tilfælde yder en bedre dækning.Indskydergarantien sikrer som udgangspunkt at indskud på alle konti er dækket med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Det betyder, at de indskud på konti, som samlet overstiger grænsen på EUR 100.000 pr. indskyder, i udgangspunktet ikke er dækket. 

Indskud omfattet af en særlig dækning

Den svenske indskydergaranti dækker, udover dækningen på EUR 100.000, et beløb på op til 5 mio. svenske kroner (SEK) pr. indskyder for særlige indskud. Denne forhøjede dækning gælder sammenlagt for fx indskud, som henfører sig til bodeling, ophør af ansættelsesforhold og udbetaling af forsikringsydelser. Dækningen gælder i 12 måneder fra beløbet er indsat på en konto

Da banken har tilmeldt sig Garantiformuen som supplement til de svenske ordninger, er der stadigvæk særlig dækning for følgende indskud:

• Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækket.
• indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket med op til EUR 10 mio. i indtil 12 måneder fra indskuddets indsættelse, såfremt ejendommen har været anvendt hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse..
• indskud som i henhold til lov har et socialt formål og er knyttet til særlige begivenheder i livet, fx arv, afskedigelse og skilsmisse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.
• indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.

Dækning af visse indskud foretaget før 1. juni 2015

Indestående beløb den 31. maj 2015 og forrentningen heraf vil være fuldt dækket for visse typer af indskud, indtil indskuddene kan udbetales. Det gælder fx indskud:

• på en børneopsparingskonti i henhold til lov,
• på en boligopsparing i henhold til lov,
• på en uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov,
• på en etableringskonti i henhold til lov,
• der indestår på advokaters klientkonti,
• der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven kapitel 5 eller arvelovens §§ 54 og 61,

Dækning af visse indskud foretaget den 1. juni 2015 og senere

Indskud foretaget på de pågældende konti fra den 1. juni 2015 og senere vil alene være dækket under EUR 100.000 dækningen. Indskud foretaget på en børneopsparingskonto efter 31. maj 2015 samt afkast heraf, som er placeret i værdipapirpuljer, vil dog ikke være dækket af indskydergarantien.

Sådan dækkes dine værdipapirer

Har du værdipapirer i depot, vil de blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs. I det tilfælde, at banken ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, dækkes et tab på op til SEK 250.000 (ca. 200.000 kr.) pr. investor. Det kan fx være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab.

Som følge af bankens tilmelding til Garantiformuen vil du under alle omstændigheder være dækket med op til EUR 20.000 pr. investor.

Der ydes ikke dækning for garantitilsagn, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af Nordea.

Hvis du har konti/værdipapirer i Nordea i andre lande

Du skal være opmærksom på, at den maksimale dækning under de svenske indskyder- og investorgarantiordninger bliver beregnet ved at lægge dine indskud/værdipapirbeholdninger i Nordea Bank AB (publ) og alle dens udenlandske filialer sammen. Den samlede dækning af dine kontantindestående er dermed i udgangspunkt op til et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder dog suppleret af eventulle særlige regler for dækning i de enkelte lande.

I tilfælde af udbetaling under en garantiordning

I tilfælde af at der skal ske udbetaling under indskyder- og investorgarantiordninger, vil det sædvanligvis være Garantiformuen, der foretager udbetalingerne baseret på anvisninger fra Riksgälden. Udbetaling i forhold til EUR 100.000 dækningen foretages inden 7 arbejdsdage.

Der kan være tidsfrister, for anmeldelse af krav, herunder krav til anmeldelse af de særligt dækkede indskud, overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, som skal overholdes. Du vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt.

Har du spørgsmål?

For mere information se vedlagte oplysningsskema (pdf, 391 KB)Åbner i nyt vindue.

Du kan læse mere om de svenske indskyder- og investorgarantiordninger på www.insattningsgaranti.seÅbner i nyt vindue

Information om den supplerende dækning under Garantiformuen, se nærmere på www.gii.dkÅbner i nyt vindue

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver eller Nordea 24/7 på 70 33 33 33.