Aldersopsparing- udbetaling og regler for alderspension

En aldersopsparing kan udbetales på én gang eller i mindre portioner. En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du når til pensionsalderen.

Om aldersopsparing Fakta Priser Om aldersopsparing

Aldersopsparingen afløste i 2013 kapitalpensionen.

En aldersopsparing kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension.

Hvis du på nuværende tidspunkt betaler topskat og kun skal betale bundskat på pensionstidspunktet, anbefaler vi som udgangspunkt at indbetale på ratepension eller livrente, før du indbetaler på en aldersopsparing.

Der er ofte individuelle forhold, der spiller ind i forhold til beslutninger omkring din pension, og vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning i banken, når du tilrettelægger din pension.

Fakta
 • Du kan i 2018 højst indbetale 5.100 kr.
 • Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du (også efter opnået folkepensionsalder) indskyde 46.000 kr. årligt (2018) på din aldersopsparing. Denne mulighed er fra 2019 betinget af, at der ikke 1. april 2018 eller senere er påbegyndt, herunder hel- og deludbetaling fra en ratepension, ophørende/livsvarig livrente eller indeksordning. Undtager er udbetaling af indeks ved 67 år.
 • Du får ikke fradrag for dine indbetalinger til aldersopsparingen – til gengæld betaler du ingen afgift til staten, hvis opsparingen udbetales ved opnået pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1960
 • Aldersopsparingen kan oprettes som en privatordning, hvor du selv indbetaler. Arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger kan kun oprettes som hvilende ordninger – det vil sige uden mulighed for indbetaling - fx en omlagt kapitalpension
 • Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe pensionsopsparingen ikke er blevet udbetalt

Udbetaling

 • Udbetalingen kan tidligst ske ved opnået pensionsudbetalingsalder og senest 20 år herefter
 • Aldersopsparingen udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Du har dog mulighed for at vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetaling)
 • Hvis aldersopsparingen ophæves i utide (helt eller delvist) betales en afgift på 20 pct. til staten af pensionsværdien

Udbetaling før pensionstidspunktet

 • Aldersopsparingen udbetales ved din død til de begunstigede og kan udbetales, hvis du tilkendes førtidspension (hvis tilkendt før januar 2003 er det mellemste eller højeste førtidspension) eller ved livsstruende sygdom.

Placering af aldersopsparing

Aldersopsparing kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med fast eller variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot – i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot – porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 pct. af pensionsafkastet
Priser
Rente for aldersopsparing - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen

0,00 % 

- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,00 %
- under 100.000 kr.0,00 %
Rente for aldersopsparing - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Renter for aldersopsparing med puljeordning - indlån
SpeficikationRente*
VærdipapirpuljerVariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for aldersopsparing - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen

0,00 %

- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,00 %
- under 100.000 kr.0,00 %
Rente for aldersopsparing - fast rente 3 år

Specifikation

Rente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Renter for aldersopsparing med puljeordning - indlån
SpeficikationRente*
VærdipapirpuljerVariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for aldersopsparing - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,00 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,00 %
- under 100.000 kr.0,00 %
Rente for aldersopsparing - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Renter for aldersopsparing med puljeordning - indlån
SpeficikationRente*
VærdipapirpuljerVariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)